Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 6.11.2023.

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že dňa 9.11.2023 o 18:00 hod. sa uskutoční

na obecnom úrade 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Návrh Programu:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Schválenie zabezpečenia budúcej pohľadávky
  5. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb na programové obdobie 2023 – 2027
  6. Diskusia
  7. Záver

Ing. Vladimír Kocúr, starosta obce