Preskočiť na obsah

Dane a odpady

Daň z pozemkov

Daň zo stavieb

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Daň za psa

Daň za predajné automaty

Daň za ubytovanie

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Daň z pozemkov

Predmetom dane z pozemkov je:
• orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty,
• záhrady,
• zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy,
• lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
• stavebné pozemky.
Potrebujete:
• doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).
Upozornenie:
Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie, resp. čiastkové daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. 

Daň zo stavieb

Predmetom dane zo stavieb sú:
• stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
• stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
• chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
• samostatne stojace garáže,
• stavby hromadných garáží,
• stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
• priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
• stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
• stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
• ostatné stavby.
Potrebujete:
• doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).
Upozornenie:
Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie, resp. čiastkové daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. 

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Predmetom dane sú:
• byty a nebytové priestory.
Potrebujete:
• doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).
Upozornenie:
Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie, resp. čiastkové daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnostíSprávca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov nasledujúce pozemky:
• pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
• pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovískSprávca dane ustanovuje oslobodenie od dane zo stavieb a z bytov nasledujúce stavby a byty:• stavby slúžiace školám a školským zariadeniam
• garáže vo vlastníctve držiteľov preukazu ZŤP, ktoré slúžia pre motorové vozidlá používané na ich dopravuZníženie dane
Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 50% pre občanov, ktorý sú držiteľmi preukazu ZŤP.
Zníženie dane prináleží vlastníkovi v takom podiely, aký je uvedený na liste vlastníctva.
Doklady preukazujúce skutočnosti (preukaz ZŤP) je potrebné pre oslobodenie a daňové úľavy predložiť do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daň za psa

Predmetom dane za psa je:
• pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Upozornenie:
• Daňovník je tiež povinný nahlásiť psa do „Evidencie psov Obecného úradu v Brodskom“ a to bez ohľadu na jeho vek a hlásiť správcovi dane akékoľvek zmeny v daňovej povinnosti, napr. pri uhynutí psa, utratení, alebo predaji. 

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú:
• prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Predmetom dane sú:
• nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú, alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Sú to elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
• Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
• Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
• Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
• Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
• Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
• Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
• Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane.
• Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je:
• odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
Upozornenie:
• Platiteľ dane je povinný správcovi dane písomne oznámiť raz štvrťročne do 7 dní po ukončení štvrťroka počet ubytovaných osôb, počet prenocovaní a výšku dane.
• Platiteľ dane je povinný viesť preukaznú evidenciu pre účely kontroly „knihu ubytovaných“. 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (KO a DSO) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Brodské.
Poplatníkom:
• fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor na iný účel ako na podnikanie,
• právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
• podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
Poplatková povinnosť vzniká:
• prihlásením osoby na trvalý alebo prechodný pobyt,
• nadobudnutím nehnuteľnosti do vlastníctva,
• začatím užívania nehnuteľnosti na podnikateľskú činnosť.
K určeniu poplatkovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného roka. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.
Zníženie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Obec rozhodne o znížení poplatku na základe žiadosti, ak fyzická preukáže, že viac ako 90 dní súvisle v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiavala na území obce.
Podkladom na uplatnenie zníženia je najmä:
• potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo obce Brodské, vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce,
• potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru,
• potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
• potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
• potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
• potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník združuje na jej území.