Projekty obce

Nákup technológie pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Brodské

Autobusové zastávky Brodské

Projekt bol podporený zo zdrojov EÚ (IROP) v rámci výzvy vyhlásenej MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice Brodské

Rekonštrukcia centra obce

Rekonštrukcia základnej školy