Preskočiť na obsah

Zásady obce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Brodské a majetkom štátu, ktorý obec užíva

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Brodské

Zásady odmeňovania členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva obce Brodské

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Brodské

Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Brodské

Zásady o podrobnostiach pri podávaní oznámení podľa čl. 7 ods.1 a čl. 8 ods.5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení (ďalej len „ústavný zákon“) elektronickými prostriedkami v podmienkach obce Brodské“