Preskočiť na obsah

Obecný úrad


Adresa: Obecný úrad
Školská 1030/2
908 85 Brodské 

Spojenie:
Tel.: 034/3215012
Fax: 034/6591047
E-mail: podatelna@brodske.sk

Informácie:
IČO: 00309451
DIČ: 2021065695
Bankové spojenie:Prima banka, a.s. Slovensko
IBAN: SK61 5600 0000 0026 0471 7001

Vlado_3

Ing. Vladimír Kocúr
starosta obce

starosta@brodske.sk +42134 3215 012

Ing. Róbert Hladík
Prednosta OcÚ

prednosta@brodske.sk 034/3215 011

Ing. Erika Rajčáková
Matrika a evidencia obyvateľstva

erikarajcakova@brodske.sk 034/3215 015

Lenka Mrázová
Daňová učtáreň

lenkamrazova@brodske.sk 034/3215 013

Bc. Jana Trubirohová
Referent pre výstavbu a životné prostredie

janatrubirohova@brodske.sk 034/3215 014

Jarmila Šimková
Výber daní a poplatkov

jarmilasimkova@brodske.sk 034/3215 016

Bc. Igor Zajíček
Správca majetku

administrator@brodske.sk 034/3215 017

Úradné hodiny

Pondelok7:30-12:0012:30-16:00
UtorokNestránkový deň
Streda8:00-12:0012:30-17:00
Štvrtok7:30-12:0012:30-16:00
Piatok7:30-12:0012:30-13:00

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Obecný úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
Prácu obecného úradu organizuje starosta.
V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.