Preskočiť na obsah

Ako vybaviť

Matričné udalosti

Uzavretie manželstva

Zistiť viac

Narodenie dieťaťa

Zistiť viac

Úmrtie občana

Zistiť viac

Späť prijatie priezviska po rozvode

Zistiť viac

Duplikáty matričných dokladov

Zistiť viac

Žiadosť o výpis a odpis z registra trestov

Zistiť viac

Osvedčovanie podpisov a listín

Zistiť viac

Splnomocnenie/plná moc

Zistiť viac

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt

Zistiť viac

Prihlásenie na prechodný pobyt

Zistiť viac

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Zistiť viac

Potvrdenie o trvalom pobyte

Zistiť viac

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

Zistiť viac

Stavebná činnosť

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Zistiť viac

Stavebné úpravy

Zistiť viac

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Zistiť viac

Povolenie na odstránenie stavby

Zistiť viac

Ohlásenie drobnej stavby

Zistiť viac

Stavebné povolenie

Zistiť viac

Zmena stavby pred jej dokončením

Zistiť viac

Predĺženie platnosti stavebného povolenia

Zistiť viac

Povolenie zásahu do pozemnej komunikácie

Zistiť viac

Povolenie zmeny v užívaní stavby

Zistiť viac

Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby

Zistiť viac

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Zistiť viac

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Zistiť viac

Žiadosť o povolenie rozkopania – pretlačenia

Zistiť viac

Poplatok za rozvoj

Zistiť viac

Životné prostredie

Výrub drevín

Zistiť viac

Žiadosť o povolenie pripojenia nehnuteľnosti na verejnú splaškovú kanalizáciu

Zistiť viac

Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Zistiť viac

Iné

Žiadosť o nájom bytu postaveného s podporou štátu

Zistiť viac

Vydanie rybárskeho lístka

Zistiť viac

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

Zistiť viac

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti od obce Brodské

Zistiť viac