Preskočiť na obsah

Nakladanie s odpadom v obci Brodské

Obec Brodské zabezpečuje zber komunálneho a separovaného odpadu prostredníctvom organizácii a firiem, ktoré sú na to určené a majú oprávnenie nakladať s takýmto odpadom.

Zmesový komunálny odpad

sa ukladá do plastových zberných nádob o objemoch 120l a 240l, ktoré sú umiestnené v domácnostiach. Zber zmesového komunálneho odpadu prebieha 2x do mesiaca podľa harmonogramu vývozov.Separovaný zber odpadov je zber oddelených zložiek odpadov. Cieľom triedenia odpadu je dosiahnutie recyklácie alebo opätovného používania vytriedeného odpadu podľa jednotlivých druhov odpadu. V obci Brodské sa separujú nasledovné zložky odpadu: papier, plast, sklo, použité jedlé oleje z domácností, elektroodpad z domácností, drobný stavebný odpad, konáre z orezávania stromov, použité batérie a akumulátory, opotrebované atramentové a laserové tonery (cartridge), pneumatiky.

Papier:

Zbiera sa do modrých vriec s logom zberovej spoločnosti (FCC Zohor). Zber prebieha 1x mesačne podľa harmonogramu vývozu.

Patria sem: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky.
Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Plast:

Zbiera sa do žltých vriec s logom zberovej spoločnosti (FCC Zohor). Zber prebieha 1x mesačne podľa harmonogramu vývozu.

Patria sem: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén (v malom množstve, väčšie množstvo treba odviezť na zberné miesto do kontajnera na objemný odpad), tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, tetrapakové obaly z džúsov a mlieka. Do plastu môžete dávať aj nápojové plechovky, konzervy, hliníkové časti obalov a alobal.
Nepatria sem: mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (z motorových olejov, farieb a pod..) 

Sklo:

Zbiera sa do zelených kontajnerov umiestnených po obci a do kontajnera umiestneného na zbernom mieste.

Patria sem: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (treba umiestniť do kontajnera na zberné miesto), sklenené črepy a pod.
Nepatria sem: porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo, technické druhy skla.

Použité jedlé oleje z domácností:

Zbiera sa do plastových bandasiek, ktoré Vám budú vydané na obecnom úrade. Po naplnení treba bandasku odovzdať na zberné miesto, kde Vám bude následne vydaná prázdna bandaska na opätovné použitie. Olej musí byť čistý bez nečistôt (treba precediť). 

Elektroodpad z domácností:

Môžete celoročne odovzdávať na zberné miesto. Drobné elektro ako napr. mobilné telefóny, kalkulačky, mp3 prehrávače, fotoaparáty atď. môžete odovzdať aj na obecnom úrade do BOXU na to určeného. 

Drobný stavebný odpad:

Pod pojmom drobný stavebný odpad rozumieme stavebný odpad z drobných stavebných prác a úprav. Stavebný odpad musí byť vytriedený a zbavený nečistôt (drevo, sklo, stavebná oceľ, železo, plasty atď..). Drobný stavebný odpad sa zbiera na zbernom mieste v množstve 1m3 na osobu na rok.

Patria sem: drobná omietka, obklady, dlažby, obkladačky, v malom množstve tehly a betóny, umývadlá, WC. Drobný stavebný odpad je spoplatnený sumou 0,033 €/kg. Poplatok sa vyberá priamo na zbernom mieste.

Použité batérie a akumulátory:

Môžete odovzdať na obecnom úrade do BOXU na to určeného. Autobatérie môžete odovzdať na zberné miesto. 

Opotrebované atramentové a laserové tonery (cartridge):

Môžete odovzdať na obecnom úrade do BOXU na to určeného. 

Pneumatiky:

Môžete odovzdať na zbernom mieste. 

Objemný odpad:

Pod pojmom objemný odpad rozumieme odpad väčších rozmerov, ktorý nie je možný umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad.

Patria sem: napr.: nábytok, polystyrén, novodurové rúry, nádoby, okná bez sklenených výplní, atď..
Každý občan pri vývoze objemného nábytku je povinný ho rozobrať na menšie časti. V prípade vývozu gaučov, stoličiek, stolov je treba oddeliť železo, textil a molitanové výplne od drevenej konštrukcie a jednotlivé zložky odpadu následne vyseparovať.
Nepatria sem: zmesový komunálny odpad, nebezpečné látky (napr.: azbest, obaly z farieb a iných chemických produktov, atď..), žiarivky a výbojky, železo a zložky odpadu, ktoré sa separujú.
Každá právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba si môže objednať veľkoobjemový kontajner za úplatu. Bližšie informácie budú poskytnuté na Obecnom úrade v Brodskom.

Použité textílie, odevy a obuv

Môžete odovzdať na zbernom mieste do nádob na to určených.

Patria sem: oblečenie, topánky, hračky, knihy, prikrývky posteľnej bielizne, bytový textil, športové, školské, kancelárske a domáce potreby, hudobné nosiče, náradie, hudobné nástroje, a pod. (vhodné ešte na ďalšie použitie). 

Konáre z orezávania stromov:

Môžete odovzdať na zbernom mieste. 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad:

na zbernom mieste je umiestnená zberná nádoba na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Nádoba je určené pre fyzické osoby, čo znamená, že sa do nich nemôže ukladať odpad z podnikateľskej činnosti. Do nádoby sa vkladá kuchynský odpad bez obalov. Upozorňujeme, že odpad sa nemôže vyhadzovať ani v sklenených pohároch. P

Patria sem: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, pečivo a cestoviny, mäsové a mliečne výrobky, zvyšky jedla a kosti, škrupiny z orechov, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Nepatria sem: oleje, nescedené polievky, zvyšky potravín s obalom, zelené odpady (tráva, burina, kvety), lístie, konáre, drevený odpad, popol, uhynuté zvieratá, trus zvierat.

Zberné miesto:

Je zriadené v areály bývalých štátnych majetkov. Občan obce Brodské, ktorý je poplatníkom (platí poplatok za komunálny odpad) a má uhradené všetky záväzky voči obci, môže odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom mieste. Prevádzková doba zberného miesta:
Letný čas:
Streda: 15:00 hod. – 18:00 hod.
Sobota: 10:00 hod. – 17:00 hod.

Zimný čas:
Streda: 13:00 hod. – 16:00 hod.
Sobota: 09:00 hod. – 16:00 hod.