Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Brodské.

Aktuálne vyvesené

Zvesené

Modernizácia železničnej trate Bratislava hl.st. – Kúty – Lanžhot CZ

Informácia:Obec Brodské oznamuje, že jej bola doručená Správa o hodnotení činnosti “ Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves – Kúty – Lanžhot CZ“. Do tejto správy o hodnotení činnosti je možné nahliadnuť, robiť si z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie, na… Čítať viac

Zverejnené 15.6.2021

Oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok – názov projektu „Zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice Brodské

Zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice Brodské Identifikácia žiadateľa (ďalej len „žiadateľ“) Obec BrodskéŠkolská 1030/2908 85 BrodskéIČO: 00309451 Kód žiadosti o poskytnutie nenávratnéhofinančného príspevku (ďalej len „žiadosť“)   NFP310040G792 Kód výzvy na predkladanie žiadostí (ďalejlen „výzva“) OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Maximálna výška nenávratného príspevku 188 776,15 €

Zverejnené 15.6.2021