Preskočiť na obsah

Dominanta Brodského – Kostol Sv. Antona Pustovníka

Zverejnené 15.6.2021.

Kategória

Okrem nášho kostola je tomuto svätcovi zasvätených na celom Slovensku len 6 kostolov a to v oblasti Šariša a Spiša. Prvá zmienka o našej obci sa žiadna nezachovala. Spisovateľ Jozef Moravčík v knihe o Malackách venoval časť Brodskému v súvislosti s územným vyrovnaním po vojenských výpravách. Vtedy cesta z hradu Branč na Moravu viedla pri ešte staršom koryte rieky Moravy v našom chotári a jej pozostatok sa stále nachádza v „Horním lesi“, teraz už v Lanžhotskom chotári. Táto oblasť v 10. – 11. storočí patrila do pohraničného pásma Uhorska a cez toto územie prechádzali vojská z Českého do Uhorského kráľovstva a späť. Písomná zmienka o Brodskom je v listine z 29. septembra 1317, keď kráľ Karol vrátil Abrahámovi Rúfusovi hrad Branč a za utrpené škody mu dal majetok Brodské a Saštín.roku 1397 podliehal farár v Brodskom Saštínskemu dekanátu. V tomto istom roku boli preskúmané farnosti ostrihomskej arcidiecézy, ktoré boli trvajúce – existovali už pred 232 rokmi. Z toho vychádza, že farnosti existovali už v roku 1165. Tak aj farnosť Brodské by mala byť zahrnutá medzi nimi. Zápis je uvedený v aktách slávnej pázmáneovskej synody (druhá časť, str. 267). Autorom je P. Carolus Petrffy. Historik Mgr. Pavol Vrablec však hovorí, že tento doklad nemá hodnotu dokazujúcu, lebo nie je z daného obdobia. Dôležité je, že je to dielo, ktoré je serióznym historickým zdrojom a historik ho má k dispozícii k preskúmaniu. V súčasnosti sa uznáva ako prvý doklad listina z roku 1397. V zoznamoch kňazov pôsobiacich v oblastiach patriacich k ostrihomskej arcidiecéze, ktoré máme k dispozícii od roku 1647, sa uvádza, že v obci Broczkó, kde je patrónom kostola Anton pustovník, opát a podlieha kráľovskému dvoru, boli vykonané vizitácie (inšpekcie) v rokoch 1561, 1626, 1632, 1634:

1561
Vizitácia farností šaštínskeho archidiakonátu vykonával skalický; farár Andrej a šaštínsky vicearchidiakon Ján. Zastupovali dôstojného pána Juraja Bornemisu, šaštínskeho archidiakona. 20. marca bola vizitovaná farnosť Gbely. Gbely patrili Coborovcom, Révajovcom a pani Bakičovej. Farárom bol kňaz Ján, bol katolíkom, knihy, ktoré používal pri obradoch, boli katolícke a cirkvou schválené. Mal počestné mravy. Sviatosti vykonával počestne. Mal filiálny kostol v Brodskom (Boroczky).

1626
Vizitácia farnosti Brodské (Broczki) 24. marca. Kým je založený (fundata) tento kostol, farníkom nie je známe. Tento kostol je filiálkou Gbiel, toho času spravovaný šaštínskym farárom. Oltáre má tri, v hlavnom je jednoduchý obraz Blahoslavenej Panny Márie Čenstochovskej (Chestochoviensis). Ostatné dva oltáre boli bez obrazov. Krstiteľnica bola zachovaná, ako sa patrí. Sviatosť Oltárna a sväté oleje nemajú vo zvyku uchovávať v tomto kostole, pretože farár tu nesídlil. Vešpery v tomto kostole nespievajú, bohoslužbu áno. Nemajú synodálne konštitúcie. V strede je zlomený strieborný kríž. Pozlátený strieborný kalich s pozlátenou striebornou paténou. Žltá kazula z dvojitého taftu s paramentami2.
Korporál a podkorporál s pallou …..(vymenúvanie ďalších predmetov)
Majú jeden malý prasknutý zvon, ostatné zvony boli odnesené rebelmi počas Bočkajovho povstania3. Kostol má pole s rozlohou dvoch popluží4. Kostol má lúku, ktorú drží farár. Kostol má rybník zvaný Lotor. Ďalej má iný rybník, od ktorého v jednotlivých rokoch platia 3 toliare5. Zoznam cenností, nemajú vyhotovený žiadny. O farárovi sa píše v šaštínskej vizitácii. Bohoslužby aj pobožnosti boli farníkmi hojne navštevované. Sviatky aj pôsty predpísané cirkvou slávia. V dedine sú anabaptisti6. 

O dôchodku farára
V hotovosti dostáva 7 zlatých7, od každého želiara 12 denárov8. Od celej usadlosti jednu mericu9 pšenice, od polovičnej usadlosti polovicu merice. Za jednoduchý pohreb 40 denárov. Ak je s omšou, alebo spievaný, tak ako v iných farnostiach. Za krst, uvedenie (ženy) a ostatné obrady tak ako je stanovené. 

O dôchodku učiteľa
V hotovosti dostáva od obce 3 zlaté a od. každého domu 5 denárov. Zo zbierok dostáva tretinu. Od jednotlivých chlapcov, ktorý navštevovali školu dostával ročne 1 zlatý 20 denárov. Od každého domu 1/4 merice pšenice.

1632
Vizitácia farnosti Brodské (Broczky) bola vykonaná 8. marca. Kým bol tento kostol založený, nie je farníkom známe, zasvätený bol sv. Antonovi a bol gbelskou filiálkou. V tom čase ho spravoval šaštínsky farár. Tmavá svätyňa je starobylá, loď vymaľovaná. Oltáre má tri. Hlavný je novopostavený, na ktorého tabuliach sú obrazy s v. Egídia a Benedikta, sv. Kataríny, panny a mučenice, a Kataríny Sienskej. Na ostatných dvoch oltároch neboli obrazy. Sviatosť Oltárna a posvätné oleje v tomto kostole neuchovávali. V prípade potreby požiadali šaštínskeho farára. Vešpery sa tu nezvykli spievať. Svätá omša a pobožnosti mali každú tretiu nedeľu. Nasleduje vymenovávanie predmetov v kostole — kalich s paténou, kríž, kazula, korporál, podkorporál… 7procesiových zástav, obrazy kríža, nová katedra, dva zvončeky, tri svietniky, ampulky, jeden nový zvon. 

Dôchodky kostola
Má pole na dve poplužia, rybník zvaný Lotor, iný rybník, z ktorého každý rok platili 3 toliare. Má lúku, ktorú drží farár. O farárovi pozri vizitáciu Saštína. 

O dôchodkoch farára
hotovosti mal 8 zlatých, od každého želiara 12 denárov. Od celej usadlosti jednu mericu pšenice, od polovičnej polovicu. Za jednoduchý pohreb dostal 40 denárov. Ostatné poplatky boli také ako inde. 

O dôchodku učiteľa
hotovosti dostával od obce Brodské a Kúty 4 zlaté. Od každého domu 1/4 merice pšenice. Z ofertória dostával tretinu. 

1634
Vizitácia farnosti Brodské sa konala 16. júna. Od predošlej vizitácie pribudli do výbavy nové predmety: obrusy, alby, dve procesiové zástavy, tri krížiky… Tomuto kostolu platí Martin Stil, obyvateľ Brodského, 8 toliarov. Otec Juraja Konečného dlhuje 9 zlatých. Ján Maczeha, obyvateľ Kútov, 10 zlatých 40 denárov. O farárovi pozri vizitáciu Saštína. V tejto dedine bývajú anabaptisti, ktorí cirkevné sviatky nezachovávajú, ale ani nedele.
Zachovala sa aj vizitácia cirkvi v Brodskom čítaná 29 septembra 1788. Píše sa v nej:
Baťániovská10 vizitácia cirkvi v Brodskom prečítaná 29. septembra roku 1788 za
prítomnosti Juraja Hollósiho, ostrihomského kanonika, zastupujúceho archidiakona, Ladislava Gazappiho, holičského farára, šaštínskeho vicearchidiakona, Jozefa Hulimana, miestneho farára Juraja Korontáliho, riadneho župného sudcu, Juraja Papánka a Františka Kalmána, komisárov Nitrianskej župy, Mateja Pekárka, inšpektora, Egídia Zsingéra, pokladníka, Jána Galina, správcu šaštínskeho panstva a miestnych farníkov.

I
O polohe kostola
Hlavný kostol v slávnej Nitrianskej župe v obci Brodské sa nachádza uprostred dediny a je pohodlne všetkým prístupný, nie je vystavený nebezpečenstvu požiaru, pretože je dobre opevnený a od druhých budov dostatočne vzdialený. Nachádza sa na rovine ničím neohrožovaný, okolo neho je cintorín, v ktorom sa už nepochováva, ohradený múrom, posvätený. 

II
O vonkajšej a vnútornej stavbe kostola
Celý kostol je postavený z pevného materiálu, je pokrytý škridlami, obložený štvorhrannými kameňmi Má vežu týčiacu sa na prednej strane, postavenú takisto z dobrého materiálu a obloženú až po vrchol na spôsob strechy. Sám kostol je vo svätyni dlhý štyri orgyie11. Svätyňa sa nelíši od lode kostola ani formou ani ohraničením, pod klenbou je oddelená štvorhrannými kameňmi, nemá nijaké mreže. Kostolná loď je dlhá sedem orgií, vysoká štyri orgie, široká štyri orgyie12. Jej stavba je dosť stará. V kostolnej lodi sú dva chóry na stĺpoch s obrazmi dvanástich apoštolov. Jeden z drevených stĺpov je v okruhu hlavného oltára, nad veľkou bránou, druhý v okruhu malej brány. Prvý slúži obyvateľom zúčastňujúcim sa na bohoslužbách, druhý organistovi. Kostolná veža je dlhá dve orgie, vysoká pätnásť orgií, široká dve orgie13, má päť okien, štyri oproti východu, jedno oproti západu. Hodiny nemá.
Pod loďou kostola je jedna uzavretá stará krypta. Kostol má dve brány so závorami a zámkami, konzervatórium nemá. Kostol je dosť svetlý, s primeranou vlhkosťou, spolu so sakristiou však nestačí veriacim z farnosti, z filiálok i z iných miest prichádzajúcim. Kostol nie je vysvätený, nemá nijaké znaky konsekráciu. Sviatok patróna, ako aj vysviacky svätí len podľa obyčaje tretiu októbrovú nedeľu. O zmenách, ktorými kostol prešiel od čias výstavby, nie je nič známe. Z vizitácie sa vie iba toľko, že bol postavený na náklady obce Brodské v sume troch tisíc florénov14, úsilím richtára a boženíkov15. Kostol nebol nikdy ako celok, ani čo sa týka oltárov, poškvrnený. 

III
O vnútornej výzdobe kostola a sakristie
V kostole je drevená kazateľnica pri múre z evanjeliovej strany, farbami a zlatom zdobená. Na jej vrchole stojí medzi anjelmi socha kážuceho sv. Pavla.
Stará drevená spovednica omaľovaná nazeleno, opatrená mrežami nachádza sa pri stene v lodi kostola. Oltáre sú tri. Hlavný oltár s obrazom Sv. Antona opáta, pozlátený a okrášlený viacerými stĺpmi. Druhý bočný oltár sa nachádza pri oblúku svätyne na evanjeliovej strane, zasvätený Nanebovzatej Panne Márii, pozlátený, so stĺpmi a so sochami , sv. Ignáca, Františka Xaverského, sv. Alžbety a Barbory. Tretí oltár je pri oblúku svätyne na epištolovej strane so sv. Františkom Serafínskym, pozlátený, so stĺpmi a so sochami sv. Bonaventúru, Antona Paduánskeho, sv. Kláry a Scholastiky. Všetky tri oltáre majú obetné stoly s neporušenými pečaťami sú dostatočné na umiestnenie kalicha a patény, majú predpísané plachty a antipendiá16.
Vymaľované a pozlátené tabernákulum je z dreva a je uspôsobené tak, že nie v ňom, ale nad ním sa vystavuje Najsvätejšia Sviatosť. Počas vystavenia horí šesť sviec. V tabernákulu sa uchováva strieborná pozlátená monštrancia a strieborné pozlátené cibórium. Toto všetko je na bezpečnom a suchom mieste. Kľúče od tabernákula opatruje farár. Nad tabernákulom je malý umelecký baldachýn, pod ktorým sa vystavuje Prevelebná Sviatosť na poklonu. Oltáre, kazateľnica, stoličky, celý kostol žiaria čistotou.
Krstiteľnica je z kameňa, nad jej krytom stojí socha sv. Jána Krstiteľa, krstiaceho Krista Pána. Má svoj zámok, pod sebou má posvätný priestor opatrený dvierkami. Pre malý rozmer sa v krstiteľnici nemôžu uchovávať posvätené oleje. Nachádza sa pri oltári sv. Františka, kľúče od nej má na starosti farár.
Sväté oleje sa uschovávajú v sakristii, uzavretí v novej trojitej pozlátenej nádobe. Staré oleje sa v príslušnom čase obnovujú a spaľujú. Popol sa odkladá na posvätné miesto. Nové oleje sa obstarávajú na Zelený štvrtok v Trnave prostredníctvom určitého človeka na náklady kostola. Podľa zvyku a obyčaje sa za ich použitie pri krste a pomazaní chorých nič neplatí.
Sakristia sa nachádza na evanjeliovej strane, je dosť malá, je v nej drevená skriňa.Z vizitácie „VISITATIO CANONICA“ z roku 1911, ktorá bola napísaná po latinsky a jej časť bola preložená do slovenčiny (v auguste 1991) sa uvádzajú nasledovné skutočnosti:
Kostol je i naďalej zasvätený sv. Antonovi Pustovníkovi. Konsekrovaný bol na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, to je 15. augusta. Z tohto prameňa sa dozvedáme niečo o prestavbách kostola. Píše sa tu, že kostol vznikol okolo roku 1163. Časť kostola bola určite postavená v 13. storočí v gorickom slohu. Svedčí o tom gotická klenba presbytéria a zastavané okno vo veži. Vo vizitácii sa uvádza, že kostol bol do roku 1911 dvakrát reštaurovaný. Prvý raz v roku 1633. V tomto období sa stavalo v renesančnom slohu. Stĺpy aj klenba zodpovedajú neskorej renesancii. Druhá prestavba prebiehala v roku 1866. Vtedy boli pristavané bočné lode – konventy. Zároveň bola postavená veža. Postavili ju podľa vzoru jednej ostrihomskej veže. O predchádzajúcej sa hovorí len toľko, že bola špicatá a začali ju stavať v roku 1766. Uvádza sa to v obecnej knihe z roku 1777 (vo vizitácii z roku 1788 sa hovorí práve o tejto veži).
Patronát nad kostolom mal Ján Czobor, ako uvádza listina z roku 1653. Neskôr sa staral o kostol cisár. Pokiaľ v Kútoch nepostavili vlastný kostol, Kúty boli filiálkou Brodského.
Viac textov z latinčiny nebolo preložených. Príspevok bol napísaný za pomoci Pa. Františka Wilda OFM Cap a pána farára Ciuttiho, ktorý v roku 1991 pôsobil v Kútoch. Listiny „Visitatio canonica“ sú uložené v miestnom farskom archíve. V súčasnosti je kostol 31 metrov dlhý, 28 metrov široký, kapacita je 500 ľudí. Z archívnych materiálov sa ešte dozvedáme, že v obci bola prejavovaný úcta sv. Jánovi Nepomuckému, konali sa procesie na sviatok sv. Floriána a sv. Vendelína. Veriaci sa združovali vo viacerých spolkoch: Bratstvo Najsvätejšej Sviatosti Bratstvo Božského srdca Ježišovho, Terciári sv. Františka, Spolok Bolestnej Panny Márie. V Brodčianskom chotári sa nachádza kaplnka Panny Márie Bolestnej, 6 krížov a sochy sv. Jána Nepomuckého, sv. Vendelína a sv. Floriána. 

Všetky texty tu uvedené sú preklady originálov, ktoré nám boli dostupné.

Antálková Marcela Vysvetlivky:1 Kazula (maď.) = ornát
2 Paramenta = ozdoba, alebo spoločný názov pre textílie používané pri liturgii
3 Bočkajovo povstanie bolo v rokoch 1604 – 1606
4 Poplužie – stará uhorská miera, 1 poplužie = 585 200 m2
5 Toliar – strieborná minca s váhou cca 30g; 1 toliar = 240 denárov
6 Anabaptisti = habáni
7 Zlatý – uhorská mena, obsahoval cca 3,5 g striebra; 1 zlatý = cca 480 denárov
8 Denár – uhorská mena do r. 1780, obsahovali 80-90 % striebra
9 Merica – v Uhorsku miera pre objem; 1 merica = 0,54 l
10 Jozef Baťán (Bathány) – ostrihomský arcibiskup, kardinál. Žil v rokoch 1727-1799
11 orgyiá – stará grécka miera = 1,851 m
12 V prepočte na metre: dĺžka je 12,957 m, výška a šírka sú po 7,4 m
13 V prepočte na metre: dĺžka a šírka veže sú po 3,702 m, výška 27,765 m
14 Florén – v Uhorsku 1fl=100 denárov
15 Boženík – člen obecného výboru
16 Antipendium – obdĺžnikové pole zakrývajúce prednú stenu oltárneho podstavca