Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Brodské.

Morava v živote Brodčanov

Život Brodčanov bol tesne spojený s riekou Moravou. Tvorila prirodzenú hranicu medzi Slovenskom, Moravou a Rakúskom, a tak bolo Brodské typickou pohraničnou obcou. Za slovenského štátu tvorila rieka štátnu hranicu a pri moste na Lanžhot bol colný úrad. Ohraničovala chotár obce na západe, nie však úplne, lebo aj za Moravou boli lúky a urbarialský les… Čítať viac

Háj a les v živote Brodčanov

Lesným porastom je Brodské obtočené až z troch strán. Iba na juh, smerom na Kúty je otvorený priestor poľa, ale aj tam sa v diaľke črtá lesná zeleň. Na život Brodčanov vplývali tri lesy, urbársky za Velešom a v Hornom lese, na severnej a východnej strane štátny, prevažne borovicový les a na západe za Moravou… Čítať viac

Kto chodil do Brodského

Na utváranie celkovej spoločenskej atmosféry starého Brodského a na život Brodčanov mali vplyv aj ľudia, ktorí sa v obci usadili, alebo ktorí do obce prichádzali len občas. Brodčania neboli izolovaní od vonkajšieho sveta, naopak, častými návštevami cudzích ľudí boli spojení nielen so susednými obcami, ale aj so vzdialenejším svetom. Jedni prespolani prichádzali do dediny, aby… Čítať viac

Kam chodili Brodčania

Brodské udržiavalo neustály styk so susednými i vzdialenejšími obcami a mestami. Odchody mali prechodný i trvalý ráz.Trvalý odchod podmieňovali manželské zväzky s partnermi zo susedných, zriedka i vzdialenejších obcí na Slovensku, Morave i v Rakúsku. S vyhliadkami na lepší život odišlo mnoho ľudí za prácou do Spojených štátov, Kanady, Argentíny, menej do Európy, najmä do… Čítať viac

Práca s drevom

Ľudí z obidvoch strán rieky Moravy spájala spoločná práca pri ťazbe dreva v primoravských lužných lesoch. Menej majetní ľudia z Brodského Kútov, Lanžhota a okolitých dedín chodili spoločne rúbať drevo do zamoravských lesov. Drevorubači chodili pred prvou svetovou vojnou pešo za Moravu až k Dyji, denne aj 10-12 km. Neskôr cestovali na bicvkloch Okolo roku… Čítať viac

Remeslá

Jozef Trubiroha O remeslách za Uhorska máme málo údajov. V kronike sa spomína roku 1786 povrazník Venceslav Vtačovský, zrejme prisťahovalec. A. Špiesz uvádza, že z Brodského bol r. 1723 čižmár J. Sedláček (Remeslo na Slovensku v 18. stor., 1966). Po prevrate sú už bohatšie správy v spomienkach Jozefa Trubirohu–Zúbka, vyučeného murára. Remeslníci sa učili aj… Čítať viac

Boj o obecnú školu v Brodskom

Keď Marek Čulen získal dostatočne veľkú stranícku základňu na to, aby mohol byť zvolený v Brodskom komunistický starosta (richtár), ktorým sa stal Augustín Riška, rozvinul kampaň za obecnú školu. Naskytla sa mu na to príležitosť, keď okresná školská inšpekcia zo Skalice r. 1929 zistila na miestnej cirkevnej škole veľké nedostatky. Škola bola v nevyhovujúcej budove,… Čítať viac

Sakrálne stavby v Brodskom

Až za Velešom urobia archeologické vykopávky, možno sa tam nájde najstaršia sakrálna (posvätná, náboženská) stavba nielen na Záhorí, ale jeden z najstarších kostolov na Slovensku vôbec. Aj kostol v dnešnom Brodskom je veľmi starý, z r. 1163. Pôvodný kostol bol gotický, čo dokladá gotická klenba prezbitéria a gotické okno, ktorého pozostatok je zastavaný vo veži… Čítať viac

Staré Brodské

Brodské vyzeralo pred rokom 1945 celkom ináč ako dnes. Poprevratové obdobie vývinu obce možno rozdeliť na dve etapy. Prvá do roku 1935, druhá roky 1935-1945. V prvej etape sa obec menila pomalšie, v druhej rýchlejšie. Cez Brodské viedla dôležitá stará cesta zo Znojma cez Bfeclav a Šaštín do Nitry. Tesne pri dedine tiekla Morava. Chotár… Čítať viac

Novšie dejiny

V 19. storočí doznievajú feudálne pomery. R. 1826 je v Obecnej knihe zápis o roztržkách v rodine Martina Antálka, za čo bol Antálek za pokutu najprv privretý do klady, poto nastalo pokonanie. Spomína sa tu, že r. 1827 za richtára Jozefa Bartala Skola znowu wistawena gest. O Židoch sa dozvedáme z Obecnej knihy r. 1822,… Čítať viac

Po páde veľkej Moravy

Meno Brodské sa v starých písomnostiach vyskytuje v podobe Barachka, Baraska, Brotzka, Prozka, Proczka, Protzga, Broczsko, Brotzko, Brozko, Brocko, Brodsko, od r. 1913 po maďarsky Gázlós.Istý čas v 11.st storočí bolo Brodské, ktoré sa nachádzalo v pohraničnom páse od Moravy po Malé Karpaty, celkom vyľudnené. Predpokladá sa, že v tom čase boli usadení v susedných… Čítať viac

Habáni

Roku 1547 prišli do Brodského habáni. Habánov, protestantov po verejnej dišpute v Zurichu roku 1525 vyhnali zo Švajčiarska. Usadili sa v susedných nemeckých krajinách a v severnom Taliansku. Keď ich prenasledovali,prišli aj na južnú Moravu, ale roku 1545 ich krajský snem z Moravy vyhnal. Na západnom Slovensku, najmä na Záhorí sa mohli usadiť zásluhou grófa… Čítať viac