Preskočiť na obsah

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Kontakt:

Obec Brodské,
Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová,
Tel.č.: 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk

Potrebné doklady:

  1. doklady, ktorými žiadateľ preukazuje vzťah k pozemku alebo k stavbe (list vlastníctva, alebo doklad o inom práve k pozemku alebo stavbe, kópia z katastrálnej mapy)
  2. predpísaná dokumentácia v 2 vyhotoveniach
  3. prehlásenie stavebného dozora pri svojpomocne uskutočňovanej stavbe, že bude vykonávať dozor na stavbe
  4. vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
  5. doklady, prípadne rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ak si to povolenie stavby vyžaduje (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo lesného fondu, o ochrane ovzdušia, o ochrane prírody, o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, alebo sa zriaďuje nový vjazd zo štátnej cesty, z miestnej komunikácie a pod.)
  6. V prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.