Preskočiť na obsah

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová, tel.č.: 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk

Potrebné doklady:
1. doklady, ktorými žiadateľ preukazuje vzťah k pozemku alebo k stavbe (list vlastníctva,
alebo doklad o inom práve k pozemku alebo stavbe, kópia z katastrálnej mapy)
2. predpísaná dokumentácia v 2 vyhotoveniach
3. prehlásenie stavebného dozora pri svojpomocne uskutočňovanej stavbe, že bude
vykonávať dozor na stavbe
4. vyjadrenia správcov inžinierskych sietí:
-SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
-ZD a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
-BVS a.s.,Prešovská 48, 826 46 Bratislava
-Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
5. doklady, prípadne rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ak si to povolenie stavby
vyžaduje (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo lesného fondu, o ochrane ovzdušia, o ochrane prírody, o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, alebo sa zriaďuje nový vjazd zo štátnej cesty, z miestnej komunikácie a pod.) :
– Spáva a údržba ciest TTSK, Hurbanova 516 /30, 905 37 Senica
– OR HaZZ v Skalici, Štúrova 1, 908 51 Holíč
– Technická inšpekcia SR, Jelenecká 49, Nitra
– ObÚ ŽP v Senici, odbor ŠS ŽP v Skalici, Vajanského 17, 905 01 Senica
– ObÚ pre cestnú dopravu a PK, Vajanského 17, 905 01 Senica
– OR PZ – dopravný inšpektorát, Hviezdoslavova 475, Senica
– KPÚ v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava
– PÚ SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava
– Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Krížna 42, P.O.BOX 7, Bratislava
– Obvodný pozemkový úrad v Senici, Hollého 750, 905 01 Senica
– RÚVZ so sídlom v Senici, Kolónia 557, Senica
6. V prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.