Preskočiť na obsah

Prechodný pobyt

Kontakt:

Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Ing. Erika Rajčáková – oddelenie evidencie obyvateľstva,
Tel.č. 034 / 3215015
e-mail: erikarajcakova@brodske.sk

Čo potrebujeme:

  1. platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
  2. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
  3. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
  4. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s určenými údajmi; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo ak
  • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
  • Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky. 

Správny poplatok

5€