Preskočiť na obsah

Modernizácia železničnej trate Bratislava hl.st. – Kúty – Lanžhot CZ

Zverejnené
15. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2021

Informácia:Obec Brodské oznamuje, že jej bola doručená Správa o hodnotení činnosti “ Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves – Kúty – Lanžhot CZ“. Do tejto správy o hodnotení činnosti je možné nahliadnuť, robiť si z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie, na obecnom úrade v Brodskom v pracovných dňoch v úradných hodinách a v lehote do 30 dní od zverejnenia „Všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia“ je možné podávať pripomienky prostredníctvom Obecného úradu v Brodskom alebo zasielať na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Do zámeru navrhovanej činnosti v písomnej forme je možné nahliadnuť aj na obecnom úrade v Brodskom v pracovných dňoch v úradných hodinách.