Preskočiť na obsah

Zmena stavby pred jej dokončením

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová, tel.č.: 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk

Potrebné doklady:
1. Dokumentácia zmeny stavby (vyhotovenie 2x)
a) situačné výkresy (ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby),
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny,
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
2. Doklad o prejednaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú zmenou dotknuté(pokiaľ také konania boli vedené) 

Správny poplatok: 20 €