Preskočiť na obsah

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Kontakt:

Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová,
Tel.č.: 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk

Potrebné doklady:

 1. Dvojmo situačný výkres súčasného stavu územia na základe pozemkovej mapy EN v mierke 1:200 so zakreslením stavby, ktorej sa návrh týka a jej polohy s vyznačením väzieb na okolie vrátane jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb s výškovým vyznačením +0,00 k pevnému a zakreslenému bodu (s parcelnými číslami, s vyznačením polohy žumpy, studne a všetkých prípojok na inžinierske siete, prístupové komunikácie, zásobovanie…).
 2. List vlastníctva k pozemku + snímka z katastrálnej mapy.
 3. Stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi.
 4. Architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia s výškovým usporiadaním voči susedným stavbám, jej vzhľad a výtvarné riešenie.
 5. Údaje o prevádzke, prípadne o výrobe, vrátene základných technických parametrov, navrhovaných technológií a zariadení.
 6. Vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na zdravie a životné prostredie a ich hodnotenie, vrátane návrhu opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov.
 7. Nároky stavby na vodné hospodárstvo, energie, dopravu, likvidáciu odpadov a predpoklady pre napojenie stavby na existujúce technické vybavenie územia.
 8. Dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia.
 9. Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami, vrátane informácií o vhodnosti geologických a hydrogeologických pomerov v území.
 10. Rozsah a usporiadanie staveniska.
 11. Zazelenanie nezastavaných plôch. 

Správny poplatok: 

40 € resp. 100 € v hotovosti pri podaní návrhu