Preskočiť na obsah

Stavebné úpravy

Kontakt:

Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová,
Tel.č.: 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk

Potrebné doklady:

  1. Doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku alebo stavbe, kde sa má stavba uskutočniť – originál.
  2. Kópia z mapy KN – originál.
  3. Súhlas spoluvlastníka s uskutočnením stavby overený podľa platných predpisov (v prípade spoluvlastníctva)
  4. 2 x jednoduchý situačný výkres stavby s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc susedných pozemkov a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby, vyhotovený v zmysle platných predpisov.
  5. Jednoduchý technický popis stavby vyhotovený v zmysle platných predpisov. 

Správny poplatok:

  • Fyzická osoba – 10 €
  • Právnická osoba – 30 €