Preskočiť na obsah

Prihlásenie na trvalý pobyt

Kontakt:

Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Ing. Erika Rajčáková – oddelenie evidencie obyvateľstva,
Tel.č. 034 / 3215015
e-mail: erikarajcakova@brodske.sk

Čo potrebujeme:

  1. vypísanú žiadosť Hlásenie trvalého pobytu
  2. občiansky preukaz
  3. doklad o oprávnení užívať byt, alebo inú obytnú miestnosť :
  4. zmluva o nájme bytu
  5. zmluva o podnájme
  6. notársky overené čestné prehlásenie

Upozornenie:

následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu Mestským úradom je občan povinný dostaviť sa na OR PZ Skalica za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu

Súvisiace predpisy:

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení zákona č. 454/2004 Z.z.
  • zákon č. 224/2006 Z.z. § 10 o občianskych preukazoch

Správny poplatok:

5,-€