Preskočiť na obsah

Prihlásenie na trvalý pobyt

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Ing. Erika Rajčáková – oddelenie evidencie obyvateľstva, č.t. 034 / 3215015
e-mail: erikarajcakova@brodske.sk

Čo potrebujeme:
1. vypísanú žiadosť Hlásenie trvalého pobytu
2. občiansky preukaz
3. doklad o oprávnení užívať byt, alebo inú obytnú miestnosť :
4. zmluva o nájme bytu
5. list vlastníctva
6. zmluva o podnájme
7. notársky overené čestné prehlásenie

Upozornenie:
následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu Mestským úradom je občan povinný dostaviť sa na OR PZ Skalica za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu

Súvisiace predpisy:

• zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení zákona č. 454/2004 Z.z.
• zákon č. 224/2006 Z.z. § 10 o občianskych preukazoch

Správny poplatok:
5,-€