Preskočiť na obsah

Povolenie zmeny v užívaní stavby

Kontakt:

Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová,
Tel.č.: 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk

Potrebné doklady:

  1. dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného účelu, spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby,
  2. doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, písomný súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou účelu jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby, z ktorého musí byť zrejmý odsúhlasený rozsah a charakteristika zmeny,
  3. doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním návrhu
  4. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov,
  5. kolaudačné rozhodnutie, prípadne stavebné povolenie, preukazujúce povolený účel užívania stavby alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (passport stavby), ak sa iné doklady nezachovali, 

Správny poplatok: 

30 €

Príloha: