Preskočiť na obsah

Povolenie na odstránenie stavby

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová, tel.č.: 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk

Potrebné doklady:
1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemkom a snímka z mapy (vydá katastrálny úrad)
2. technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
3. doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi a správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred,
4. pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby,
5. stanoviská, rozhodnutia , vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov predpísané osobitnými predpismi, 

Správny poplatok: 20 €