Preskočiť na obsah

Osvedčovanie podpisov a listín

kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2,
908 85 Brodské
Ing. Erika Rajčáková, tel.č.: 034/3215015
e-mail: erikarajcakova@brodske.sk

Obec nevykonáva osvedčovanie:
• ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
• odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
• ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
• ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
• ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
• ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
• ak ide o zmenky.
Potrebné doklady
• Občiansky preukaz, alebo pas
• Originál listiny a jej čitateľná čiernobiela kópia. Na požiadanie je možné vyhotoviť kópiu za úhradu.
• Čestné vyhlásenie
Poplatok
• za osvedčenie 1 podpisu 2,00 €
• za osvedčenie listín za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €, v českom jazyku 3,00 €
• za 1 kópiu formátu A4, jednostranná tlač 0,10 €
• za 1 kópiu formátu A4, obojstranná tlač 0,20 €
• poplatok sa platí v hotovosti