Preskočiť na obsah

Osvedčovanie podpisov a listín

kontakt: Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Ing. Erika Rajčáková,
tel.č.: 034/3215015
e-mail: erikarajcakova@brodske.sk

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • ak ide o zmenky.

Potrebné doklady

 • Občiansky preukaz, alebo pas
 • Originál listiny a jej čitateľná čiernobiela kópia. Na požiadanie je možné vyhotoviť kópiu za úhradu.
 • Čestné vyhlásenie

Poplatok

 • za osvedčenie 1 podpisu 2,00 €
 • za osvedčenie listín za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €, v českom jazyku 3,00 €
 • za 1 kópiu formátu A4, jednostranná tlač 0,10 €
 • za 1 kópiu formátu A4, obojstranná tlač 0,20 €
 • poplatok sa platí v hotovosti