Preskočiť na obsah

Ohlásenie drobnej stavby

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2,
908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová – oddelenie výstavby a ŽP, tel.č. 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk 

Potrebné doklady:

1) Žiadosť – ohlásenie drobnej stavby 
2) Doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku alebo stavbe, kde sa má stavba uskutočniť – originál.
3) Kópia z mapy KN – originál.
4) Súhlas spoluvlastníka s uskutočnením stavby overený podľa platných predpisov (v prípade spoluvlastníctva)
5) 2 x jednoduchý situačný výkres stavby s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc susedných pozemkov a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby, vyhotovený v zmysle platných predpisov.
6) Jednoduchý technický popis stavby vyhotovený v zmysle platných predpisov.
7) Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (pokiaľ boli požadované a vydané podľa osobitných predpisov).
8) Doklad kvalifikovanej osoby – ak sa stavba uskutočňuje svojpomocne, vyhlásenie kvalifikovanej osoby  

Správny poplatok:

1. Fyzická osoba – 10€ 

2. Právnícká osoba – 30€