Preskočiť na obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová, tel.č.: 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk

Potrebné doklady:
1. doklad o zameraní stavby po jej uskutočnení – geometrický plán (len u novostavby, prístavby, zmene pôvodného pôdorysu stavby)
2. stavebné povolenie (fotokópia)
3. ostatné rozhodnutia stavebného úradu (fotokópia), ktoré boli po vydaní stavebného povolenia
4. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
5. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
6. ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby 

Na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním sa predkladajú:
1. revízia elektroinštalácie a bleskozvodu (pokiaľ je zrealizovaný),rozvodov plynu a plynových zariadení
2. tlakové skúšky vody (prípojok aj rozvodov),
3. tesnosť kanalizácie (prípojok aj rozvodov),
4. osvedčenie o stave komínov,
5. doklad o zameraní stavby po jej uskutočnení – geometrický plán
(len u novostavby, prístavby, zmene pôvodného pôdorysu stavby),
6. vytyčovací protokol
7. energetický certifikát stavby
8. povolenie na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
9. doklad o uložení stavebného odpadu
10. certifikáty preukázania o zhode stavebných materiálov
11. overenú projektovú dokumentáciu (predkladá sa až pri miestnom zisťovaní)
12. stavebné povolenie (fotokópia) 

Správny poplatok: 35 €