Preskočiť na obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Kontakt:

Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová,
Tel.č.: 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk

Potrebné doklady:

 1. doklad o zameraní stavby po jej uskutočnení – geometrický plán (len u novostavby, prístavby, zmene pôvodného pôdorysu stavby)
 2. stavebné povolenie (fotokópia)
 3. ostatné rozhodnutia stavebného úradu (fotokópia), ktoré boli po vydaní stavebného povolenia
 4. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 5. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 6. ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby 

Na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním sa predkladajú:

 1. revízia elektroinštalácie a bleskozvodu (pokiaľ je zrealizovaný),rozvodov plynu a plynových zariadení
 2. tlakové skúšky vody (prípojok aj rozvodov),
 3. tesnosť kanalizácie (prípojok aj rozvodov),
 4. osvedčenie o stave komínov,
 5. doklad o zameraní stavby po jej uskutočnení – geometrický plán (len u novostavby, prístavby, zmene pôvodného pôdorysu stavby),
 6. vytyčovací protokol
 7. energetický certifikát stavby
 8. povolenie na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 9. doklad o uložení stavebného odpadu
 10. certifikáty preukázania o zhode stavebných materiálov
 11. overenú projektovú dokumentáciu (predkladá sa až pri miestnom zisťovaní)
 12. stavebné povolenie (fotokópia) 

Správny poplatok: 

35 €

Príloha