folder VZN obce

Dokumenty

pdf VZN č.91/2017 #

o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2018

pdf VZN č.90/2017 #

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brodské.

pdf VZN č.89/2017 #

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brodské

pdf VZN č.88/2017 #

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

pdf VZN č.87/2017 #

o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Dome seniorov Brodské, n.o.

pdf VZN č.86/2017 #

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania na území obce Brodské

pdf VZN č. 84/2017 #

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov trnavského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Brodské.

pdf VZN č. 83/2017 #

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni.

pdf VZN č. 85/2017 #

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské

pdf VZN č. 82/2017 #

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného pláne obce (ÚPN-O) Brodské č.1/2016 a ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Brodské č. 36/2006, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Brodské.

pdf VZN č. 78/2015 #

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej skole, ktorej zriadovateľom je obec Brodské.

pdf VZN č. 75/2015 #

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko cintorín obce Brodské

pdf VZN č. 74/2015 #

o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Brodské.

pdf VZN č. 73/2015 #

o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi postavenými a nodobudnutými s podporou štátu. Žiadosť o nájom bytu + prílohy nájdete v sekcii Ako vybavím

pdf VZN č.69/2014 #

o zrušení VZN č. 7/1995 o ochrane životného prostredia v oblasti povrchových  vôd a spodných vôd

pdf VZN č.67/2013 #

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

pdf VZN č.68/2013 #

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

pdf VZN č.36/2006 #

o záväzných častiach Územného plánu obce Brodské

pdf VZN č.58/2011 o zrušení VZN č.51/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom #

pdf VZN 55/10 o organizácii miestneho referenda #