Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2019

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2019
Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 13,29 %.
Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunílneho a objemného odpadu na skládku odpadov od 29.2.2020 do 28.2.2020 je 24 €.

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Brodské

pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu v nedeľu 1.3.2020 o 15:00 hod. do malej zasadačky kultúrneho domu.

Vážení občania,

V zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 29. februára 2020, t.j. v sobotu od 7.00 hod. do 22.00 hod. sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky:
Okrsok č. 1 má sídlo na Obecnom úrade v zasadačke.
Okrsok č. 2 má sídlo v Kultúrnom dome v spoločenskej sále.

Občania, ktorí sa v čase volieb nebudú zdržovať v mieste svojho trvalého bydliska a chcú sa zúčastniť volieb, môžu si prísť na Obecný úrad prevziať voličský preukaz osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. S týmto voličským preukazom a preukazom totožnosti sa môžu zúčastniť volieb v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR. Ďalej občania, ktorí sa pre chorobu alebo iný závažný dôvod nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a chcú sa volieb zúčastniť, nech túto skutočnosť nahlásia na Obecný úrad a členovia volebnej komisie ich navštívia doma s prenosnou volebnou schránkou.

TJ Baník Brodské

pozýva všetkých občanov na priateľský futbalový zápas, ktorý sa odohrá v sobotu s TJ Rohovské Rybky, dňa 22.02.2020 o 14:00 hod. v Brodskom.

Jednota dôchodcov Brodské

pre veľký záujem, organizuje druhý autobus na kvetinovú výstavu Flora - Kromeríž, ktorá sa bude konať 02.05.2020. Záujemcovia sa môžu hlásiť v klube alebo u členiek výboru.

Oznam

Kto našiel biely dron v záhrade rodinných domov v okolí starého ihriska, nech ho prinesie na obecný úrad alebo pánovi Jerdonkovi, ulica Nábrežná súp.č. 900.
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks