Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad oznamuje, že 17.6.2021 o 18:00 hod. sa uskutoční
13. Zasadnutie OZ v Kultúrnom dome
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za predpísaných hygienických opatrení
Návrh Programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Schválenie výročnej správy domova seniorov Brodské
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020
7. Schválenie dotácií
8. Rozpočtové opatrenie č.3/2021
9. Schválenie VZN č. 108/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD
10. Schválenie VZN č. 109/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa MŠ
11. Schválenie VZN 110/2021 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
 
Anna Krídlová
starostka obce

Výsledky testovania na COVID-19 v obci Brodské dňa 20.3.2021

Važení občania,
počas dnešného dňa bolo v našej obci pretestovaných 916 občanov z toho 3 pozitívni.

V sobotu 20.3.2021 sa uskutoční testovanie na COVID-19

oznamujeme občanom, že v sobotu 20.3.2021 bude prebiehať testovanie na COVID-19 antigénovými testami. Testovanie sa uskutoční v kultúrnom dome, vstup bude cez bezbariérový vchod.
Testovať sa bude nasledovne:
Sobota 20.3.2021 od 8:00 hod. do 19:00 hod. prestávky budú od 12:00 hod. do 12:30 hod. a od 16:30 hod. od 17:00 hod. Je zriadené jedno mobilné odberné miesto. Na testovanie si so sebou prineste občiansky preukaz. Tlačivá pre rodičov detí do ZŠ a MŠ budú k dispozícii, treba si vypýtať a taktiež budú k dispozícii tlačivá pre pendlerov v nemeckom a anglickom jazyku. Je nutné prísť s prekrytím dýchacích ciest, dodržiavať odstupy a tiež pokyny usporiadateľov. Prosíme všetkých občanov o maximálnu trpezlivosť, ohľaduplnosť a disciplínu.

Obecný úrad

oznamujeme občanom, že obecný úrad je pre verejnosť zatvorený. V prípade potreby kontaktujte obecný úrad resp. zamestnancov výlučne elektronicky, pošotu alebo do schránky umiestnenej na budove obecného úradu. Všetky kontakty sú zverejnené na stránke obce a na úradnej tabuli pred budovou.

Prevádzka Materskej školy

Oznamujeme rodičom detí, že z dôvodu rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva v Senici vo veci nariadenia opatrení pri ohrození verejného zdravia, je od 17.3.2021 do 30.3.2021 zákaz prevádzky Materskej školy a školskej jedálne.

Zber použitých textílií, odevov a obuvi

Vážení občania,
Obec v spolupráci s občianskym združením EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, zabezpečila zber použitých textílií, odevov a obuvi. Zberné nádoby sú umiestnené na zbernom mieste.
Darovanie oblečenia do kontajnerov EKOCHARITA:
Darovaním oblečenia, topánok, hračiek, kníh, prikrývok posteľnej bielizne, bytového textilu, športových, školských, kancelárskych a domácich potrieb, hudobných nosičov, náradia, hudobných nástrojov, a pod. (vhodných ešte na ďalšie použitie) do EKOCHARITA kontajnera:
1. Pomôžete ľuďom bez domova a partnerskému psiemu útulku
2. Pomôžete prevádzkovať tuzemské EKOCHARITA regionálne krízové sklady oblečenia a textilu, kde v prípade živelných a iných pohrôm občianske združenie bezodplatne poskytuje ich obetiam materiálnu pomoc.
3. Pomôžete vytvoriť na Slovensku nové pracovné miesta
4. Pomôžete šetriť životné prostredie a podporíte dobrovoľníctvo
5. Podporíte využívanie teplovzdušných solárnych kolektorov, ktoré občianske združenie distribuuje
Vaše darované prebytočné oblečenie, o ktoré nebude zo strany charity záujem, bude predané recyklačným firmám a výťažok z predaja bude použitý na finančnú podporu slovenskej partnerskej charitatívnej organizácie. Združenie ďakujeme, že ste zmysluplne a nezištne vyprázdnili svoj šatník.
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks