Zámer o prenájme obecného majetku

Zámer o prenájme obecného majetku
Uznesenie č.209/2018 – OZ v Brodskom schvaľuje:
a) zámer prenajať v zmysle §9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym prenájmom obecné nebytové priestory a to časť priestorov v prístavbe KD na prízemí v pravo od hlavného vchodu do prístavby. Ide o dve miestnosti vrátane kúpeľne s WC a chodby o celkovej výmere 46 m2.
Čítať ďalej...

Vážení spoluobčania

Z dôvodu, aby neprichádzalo k zbytočným nedorozumeniam ohľadom opráv na verejnom osvetlení, oznamujeme, že každá porucha je okamžite a bezodkladne nahlásená prevádzkovateľovi spoločnosti Magna energia, a.s., ktorá rieši následnú opravu. Obecný úrad nedokáže ovplyvniť dĺžku trvania odstránenia poruchy spoločnosťou Magna energia, a.s. a ani počasie, ktoré je väčšinou príčinou poruchy na verejnom osvetlení. Upozorňujeme občanov, že v prípade zistenia poruchy na verejnom osvetlení, môžu túto priamo nahlásiť spoločnosti Magna energia, a.s. na tel. č. 0908286201 (číslo je uvedené aj na webstránke obce), alebo na obecný úrad.