Zámer o prenájme obecného majetku

Zámer o prenájme obecného majetku
Uznesenie č.209/2018 – OZ v Brodskom schvaľuje:
a) zámer prenajať v zmysle §9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym prenájmom obecné nebytové priestory a to časť priestorov v prístavbe KD na prízemí v pravo od hlavného vchodu do prístavby. Ide o dve miestnosti vrátane kúpeľne s WC a chodby o celkovej výmere 46 m2.
Čítať ďalej...

Fašiangovanie v Brodskom

„Pod šable, pod šable, múj miuí pane, dajte nám suaniny jako dvje duaňe.

Ani sme sa nenazdali a po vianočnom období nám klope na dvere Veľká noc. Ale pred ňou je obdobie fašiangov, ktoré sú obdobím od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou. V minulosti sa práve tento čas ľudia snažili využiť na veselosť a zábavu. Fašiang končí pochovávaním basy. A tak sa aj naša obec Brodské rozlúčila s obdobím tancovačiek. Folklórny súbor Brodčané, sprevádzaný fašiangovými maskami oživil zabudnutú tradíciu fašiangov v našej obci a s veselou chasou chodili od domu k domu s dychovou hudbou Záhorácki muzikanti. V kultúrnom dome roztancovali celú sálu, kde bola pripravená zabíjačková hostina, ktorú pripravil obecný úrad. Každý si prišiel na svoje, či už tí najmladší, stredná generácia alebo dôchodcovia. Folklórny súbor sa predviedol scénkou o fašiangoch. Veselie a dobrá zábava sa končila pochovávaním basy. Tešili sme sa bohatej účasti a dúfame, že takýmto spôsobom budeme uchovávať naše zvyky a tradície pre ďalšie generácie. Touto cestou chceme srdečne poďakovať dobrovoľníkom, ktorí neváhali a venovali veľa zo svojho času a súkromia a celému folklórnemu súboru na čele s pani Marcelou Antálkovou za ich kultúrny program.
Anna Krídlová, starostka obce