Skríningové testovanie na COVID-19 v našej obci

Skríningové testovanie na COVID-19 v našej obci
Vážení občania,
Ak by bol svet normálny bez korony, tak by sme v týchto dňoch mali otvorenú plesovú sezónu, začínal by fašiang, a my sme museli testovať.
V našej obci sa začalo testovanie vo štvrtok 21.1.2021 do soboty 23.1.2021 s výsledkom 1146 ľudí otestovaných a z toho 8 pozitívnych. Z tohto čísla je vidieť, že našim obyvateľom záleží na svojom zdraví a zdraví svojich blízkych.
Ďakujem všetkým zúčastneným, ktorí sa boli otestovať, zvlášť ďakujem celému personálu: zdravotníkom, dobrovoľníkom, hasičom, policajtom, vojakom. Vytvorila sa výborná partia a musím skonštatovať, že sme to zase zvládli.

Výstavba nájomných bytov-slávnostné otvorenie

Dňa 26.10.2017 sa v našej obci uskutočnilo slávnostné odovzdávanie novopostavenej bytovky pre šesť mladých rodín za účasti zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby s regionálneho rozvoja SR pani Ing. Moravskej, zástupcov Štátneho fondu rozvoja bývania SR pani PhDr. Kristýna Starosta a Ing. Tomáš Lamprecht, podpredseda TTSK a primátora mesta Holíč pán PhDr. Zdenko Čambal, prednostka Okresného úradu Skalica pani JUDr. Viera Kučerová,zástupcov Okresného úradu Trnava – odbor bytovej politiky Ing. Uváčková a Ing. Chynoranská a zástupcov stavebnej firmy IC Holding. s.r.o Trnava.
Vo svojom príhovore som skonštatovala, že nie veľkosť stavby, ale veľkosť prekonaných prekážok prezrádza pravdu o jej význame, čím som chcela vyzdvihnúť kvalitnú prácu všetkých čo sa na zrode tejto bytovky podieľali. V priebehu rokov 2016 až 2017 sa zrealizoval tento projekt výstavby s tým, aby sme zabezpečili zlepšenie kvality a dostupnosti bývania v našej obci, predovšetkým pre mladé rodiny .Výstavba bytovky vyžadovala nielen dostatok času ale aj peňazí. Samotná obec by takúto finančnú záťaž len veľmi ťažko zvládla a preto sme požiadali o pomoc. Získali sme nenávratnú dotáciu z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 116 340 a tiež úver zo štátneho fondu rozvoja bývania v sume 191 720 Eur za čo patrí veľká vďaka pri zabezpečení týchto finančných prostriedkov. Zvlášť chcem poďakovať pracovníkom na ministerstve, štátnom fonde a okresnom úrade Trnava za ich ústretovosť, odbornosť a ochotu pomôcť. V polovici roku 2017 sa uskutočnila kolaudácia za prítomnosti jednotlivých dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií, ktorí sa vyjadrovali k stavebnému povoleniu. Som rada že svorne skonštatovali, že pri kolaudačnom konaní nebola zistená ani jedna závada, ktorá by bránila k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 13.7.2017 a už nič nebráni aby sa mohli nájomníci nasťahovať do nových bytov. Stavba bola dokončená a odovzdaná obci v súlade s harmonogramom prác uzavretých v zmluve. Program spestrili deti pod vedením pani Marcely Antálkovej z folklórneho súboru Brodčánek svojím milým vystúpením. Na záver môjho príspevku by som vyslovila poďakovanie všetkým , ktorí sa akýmkoľvek podielom zúčastnili na úspešnej realizácii výstavby nájomných bytov. Na základe veľkého počtu žiadostí o pridelenie nájomného obecného bytu je predpoklad, že obecné zastupiteľstvo prehodnotí možnosť výstavby ďalších nájomných bytov v našej obci. Želám aby sa pozitívna energia, ktorú všetci zainteresovaní vložili do stavby toho domu premenila na šťastie, radosť ,lásku, spokojnosť a pohodu jeho budúcich obyvateľov a zároveň im želám príjemné bývanie založené na korektných a medziľudských vzťahov.
 
Anna Krídlová, starostka obce
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks