Zámer o prenájme obecného majetku

Zámer o prenájme obecného majetku
Uznesenie č.209/2018 – OZ v Brodskom schvaľuje:
a) zámer prenajať v zmysle §9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym prenájmom obecné nebytové priestory a to časť priestorov v prístavbe KD na prízemí v pravo od hlavného vchodu do prístavby. Ide o dve miestnosti vrátane kúpeľne s WC a chodby o celkovej výmere 46 m2.
Čítať ďalej...

Prehliadka folklórnych skupín

Naša folklórna skupina Bročané sa v nedeľu 8.októbra 2017 zúčastnila regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín okresov Senica a Skalica Nositelia tradícií. Vystúpili v programe "Jak sa v Brodskem uchítauo seno". Za svoje úspešné tanečné, spevácke a slovné vystúpenie účinkujúci získali cenu a postup na krajskú súťaž.