Farnosť Brodské

Rímsko - katolícka farnosť sv. Antona Pustovníka
Nám. SNP č. 91
908 85 Brodské
Tel.č.:034/6591107
Správca farnosti (farár): vdp. Peter Krajčík