V sobotu 8.5.2021 sa uskutoční testovanie na COVID-19

V sobotu 8.5.2021 sa uskutoční testovanie na COVID-19
oznamujeme občanom, že v sobotu 8.5.2021 bude prebiehať testovanie na COVID-19 antigénovými testami. Testovanie sa uskutoční v kultúrnom dome, vstup bude cez bezbariérový vchod.
Testovať sa bude v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. Na testovanie si so sebou prineste občiansky preukaz. Tlačivá pre rodičov detí do ZŠ a MŠ budú k dispozícii, treba si vypýtať a taktiež budú k dispozícii tlačivá pre pendlerov v nemeckom a anglickom jazyku. Je nutné prísť s prekrytím dýchacích ciest, dodržiavať odstupy a tiež pokyny usporiadateľov. Prosíme všetkých občanov o maximálnu trpezlivosť, ohľaduplnosť a disciplínu.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad oznamuje, že 29.4.2021 o 18:00 hod. sa uskutoční
12. Zasadnutie OZ v Kultúrnom dome
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za prísnych hygienických opatrení
Návrh Programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Schválenie členov do školskej rady ZŠ
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Brodské za rok 2020
7. Záverečný účet za rok 2020
8. Schválenie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu a jeho použitie
9. Schválenie dotácií
10. Rozpočtové opatrenie č.2/2021
11. Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Brodské
12. Schválenie prenájmu plynového zariadenia Padielky
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
 
Anna Krídlová
starostka obce
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks