Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad oznamuje, že 17.6.2021 o 18:00 hod. sa uskutoční
13. Zasadnutie OZ v Kultúrnom dome
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za predpísaných hygienických opatrení
Návrh Programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Schválenie výročnej správy domova seniorov Brodské
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020
7. Schválenie dotácií
8. Rozpočtové opatrenie č.3/2021
9. Schválenie VZN č. 108/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD
10. Schválenie VZN č. 109/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa MŠ
11. Schválenie VZN 110/2021 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
 
Anna Krídlová
starostka obce

Vianočný príhovor pána farára

Drahí bratia a sestry v Brodskom, srdečne Vás pozdravujem a pozývam, aby sme sa spolu vydali na cestu do Betlehema. Nebojte, neporušíme aktuálne nariadenia, budeme putovať duchovne do Betlehema, usaďme sa pred naším Betlehemom, ktorý máme na stole, alebo pod stromčekom a uvažujme.
Úžasným sprievodcom nám bude sv. otec František so svojimi myšlienkami.
Betlehem - znamená dom chleba. V tomto „dome“ sa Pán chce stretnúť s každým jedným z nás. On vie, že pre život potrebujeme jedlo. Ale vie aj to, že potraviny sveta nesýtia srdce. Betlehem je prelom, v ktorom sa mení kurz dejín. Tam, v dome chleba, sa Boh rodí v jasliach, teda v kŕmidle. Akoby nám vravel: hľa tu som pre vás, ako vaše jedlo. Neberie, ale ponúka pokrm; nedáva niečo, ale dáva seba samého.
Betlehem nám ukazuje, že Boh nie je niekto, kto berie život, ale Ten, kto život dáva. Človeku, ktorý je od počiatku zvyknutý brať a jesť, Ježiš vraví: „Vezmite a jedzte. Toto je moje telo“. Maličké telo Betlehemského dieťaťa dáva nový vzor života: nie hltať a hrabať, ale deliť sa a darovať. Boh sa robí maličkým, aby bol naším jedlom. Keď sa sýtime ním, chlebom života, môžeme sa znovu zrodiť v láske.
Z „domu chleba“ Ježiš privádza človeka domov, aby sa stal príbuzným svojho Boha, a bratom svojho blížneho.
Pred jasľami - kŕmidlom môžeme pochopiť, že náš život nesýtia materiálne veci, ale láska, dobročinnosť, jednoduchosť, ktorú si treba strážiť.
Na Vianoce na zemi prijímame Ježiša, nebeský Chlieb: je to jedlo, ktoré sa nikdy nepokazí - ale už teraz nám dáva zakúsiť večný život.
V Betleheme objavujeme, že Boží život prúdi v žilách ľudstva. Ak tento život prijmeme, dejiny sa menia, počnúc od každého z nás. Pretože keď Ježiš mení srdce, centrum života nie je viac moje ja, dychtivé a egoistické, ale On, ktorý sa rodí a žije pre lásku.
Práve teraz keď duchovne putujeme do Betlehema, do domu chleba, spýtajme sa: čo je pokrmom môjho života, bez ktorého nemôžem byť? Je to Pán alebo niečo iné? Potom, keď vstúpime do jaskyne, a všimneme si v nežnej chudobe dieťaťa novú vôňu života, vôňu jednoduchosti, spýtajme sa: naozaj potrebujem veľa vecí, komplikované recepty pre život?
Dokážem sa vzdať množstva nadbytočných príloh, aby som si vybral jednoduchší život? V Betleheme, pri Ježišovi, vidíme ľudí, ktorí tam vykonali cestu - ako Mária, Jozef a pastieri. Ježiš je Chlebom na cestu.
Betlehem je liek na strach, pretože napriek „nie“ človeka, tam Boh navždy vraví „áno“: navždy bude Boh-s-nami. A aby jeho prítomnosť nevzbudzovala strach, robí sa krehkým dieťaťom. Nebojte sa: nie je to povedané svätým, ale pastierom, jednoduchým ľuďom, ktorí iste v tom čase nevynikali pôvabom, ani zbožnosťou. Syn Dávidov prichádza na svet medzi pastiermi, aby nám povedal, že nik viac nie je sám; máme pastiera, ktorý víťazí nad našimi strachmi, a ktorý nás všetkých miluje, bez výnimky.
„Poďme teda do Betlehema“: tak povedali aj urobili pastieri. Aj my, Pane, chceme prísť do Betlehema. Cesta, aj dnes, stúpa nahor: treba prekonať kopec egoizmu, netreba skĺznuť do priepasti svetskosti a konzumizmu.
Chcem prísť do Betlehema, Pane, pretože práve tam na mňa čakáš. A uvedomiť si, že ty, vložený do jasieľ - kŕmidla, si chlebom môjho života. Potrebujem jemnú vôňu tvojej lásky, aby som sa aj ja stal chlebom lámaným pre svet. Zober ma na svoje plecia, dobrý Pastier: tebou milovaný, budem aj ja môcť milovať a vziať za ruku bratov. Vtedy budú Vianoce, keď ti budem môcť povedať: Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem.
Drahí bratia a sestry v Brodskom dovoľte, aby som Vám poprial požehnané a pokojne Vianočné sviatky, veľa zdravie a nádeje, ktoré sú dnes veľmi potrebné a do Nového roka 2021 Vám prajem, aby ste sa často sýtili Chlebom z Betlehema – Otcovým Darom Ježišom, ktorý prichádza pre každého, aby každého sýtil.
JCDr. ThDr. Miloš Kohútek, PhD., farár
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks