Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad oznamuje, že 17.6.2021 o 18:00 hod. sa uskutoční
13. Zasadnutie OZ v Kultúrnom dome
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za predpísaných hygienických opatrení
Návrh Programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Schválenie výročnej správy domova seniorov Brodské
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020
7. Schválenie dotácií
8. Rozpočtové opatrenie č.3/2021
9. Schválenie VZN č. 108/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD
10. Schválenie VZN č. 109/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa MŠ
11. Schválenie VZN 110/2021 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
 
Anna Krídlová
starostka obce

Dane a odpady


Daň z pozemkov
Predmetom dane z pozemkov je:
• orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty,
• záhrady,
• zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy,
• lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
• stavebné pozemky.
Potrebujete:
• doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).
Upozornenie:
Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie, resp. čiastkové daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.
 
Daň zo stavieb
Predmetom dane zo stavieb sú:
• stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
• stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
• chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
• samostatne stojace garáže,
• stavby hromadných garáží,
• stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
• priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
• stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
• stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
• ostatné stavby.
Potrebujete:
• doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).
Upozornenie:
Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie, resp. čiastkové daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.
 
Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
Predmetom dane sú:
• byty a nebytové priestory.
Potrebujete:
• doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).
Upozornenie:
Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie, resp. čiastkové daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.
 
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov nasledujúce pozemky:
• pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
• pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane zo stavieb a z bytov nasledujúce stavby a byty:
• stavby slúžiace školám a školským zariadeniam
• garáže vo vlastníctve držiteľov preukazu ZŤP, ktoré slúžia pre motorové vozidlá používané na ich dopravu
Zníženie dane
Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 50% pre občanov, ktorý sú držiteľmi preukazu ZŤP.
Zníženie dane prináleží vlastníkovi v takom podiely, aký je uvedený na liste vlastníctva.

Doklady preukazujúce skutočnosti (preukaz ZŤP) je potrebné pre oslobodenie a daňové úľavy predložiť do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daň za psa
Predmetom dane za psa je:
• pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Upozornenie:
• Daňovník je tiež povinný nahlásiť psa do "Evidencie psov Obecného úradu v Brodskom" a to bez ohľadu na jeho vek a hlásiť správcovi dane akékoľvek zmeny v daňovej povinnosti, napr. pri uhynutí psa, utratení, alebo predaji.
 
Daň za predajné automaty
Predmetom dane za predajné automaty sú:
• prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Predmetom dane sú:
• nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú, alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Sú to elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
• Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
• Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
• Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
• Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
• Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
• Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
• Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane.
• Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 
Daň za ubytovanie
Predmetom dane za ubytovanie je:
• odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
Upozornenie:
• Platiteľ dane je povinný správcovi dane písomne oznámiť raz štvrťročne do 7 dní po ukončení štvrťroka počet ubytovaných osôb, počet prenocovaní a výšku dane.
• Platiteľ dane je povinný viesť preukaznú evidenciu pre účely kontroly "knihu ubytovaných".
 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (KO a DSO) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Brodské.
Poplatníkom:
• fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor na iný účel ako na podnikanie,
• právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
• podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
Poplatková povinnosť vzniká:
• prihlásením osoby na trvalý alebo prechodný pobyt,
• nadobudnutím nehnuteľnosti do vlastníctva,
• začatím užívania nehnuteľnosti na podnikateľskú činnosť.
K určeniu poplatkovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného roka. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.
Zníženie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Obec rozhodne o znížení poplatku na základe žiadosti, ak fyzická preukáže, že viac ako 90 dní súvisle v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiavala na území obce.
Podkladom na uplatnenie zníženia je najmä:
• potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo obce Brodské, vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce,
• potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru,
• potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
• potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
• potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
• potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník združuje na jej území.
 
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks