Skládka odpadu - jedna z mnohých

Skládka odpadu - jedna z mnohých
Každý rok, skôr než začne sezóna kosenia, sa vyzbiera odpad z priekop popri cestách, ktoré idú do našej obce a v blízkom lese. Nie je to našou úlohou, chceme však aby obec a jej okolie nevyzerali ako smetisko, aj keď sa stále niekto snaží o opak. Tie fotky dokumentujú úlovok pri ceste smerom od Lindy rovno po niektorú alej v lese.
Čítať ďalej...

Testovanie v obci Brodské na COVID-19 dňa 6.3.2021

Testovanie v obci Brodské na COVID-19 dňa 6.3.2021
oznamujeme občanom, že v sobotu 6.3.2021 bude prebiehať testovanie na COVID-19 antigénovými testami. Testovanie sa uskutoční v kultúrnom dome, vstup bude cez bezbariérový vchod.
Testovať sa bude nasledovne:
Sobota 6.3.2021 od 8:00 hod. do 19:00 hod. prestávky budú od 12:00 hod. do 12:30 hod. a od 16:30 hod. od 17:00 hod. Je zriadené jedno mobilné odberné miesto.  Na testovanie si so sebou prineste občiansky preukaz. Tlačivá pre rodičov detí do ZŠ a MŠ budú k dispozícii, treba si vypýtať a taktiež budú k dispozícii tlačivá pre pendlerov v nemeckom a anglickom jazyku. Je nutné prísť s rúškom na tvári, dodržiavať odstupy a tiež pokyny usporiadateľov. Prosíme všetkých občanov o maximálnu trpezlivosť, ohľaduplnosť a disciplínu.

Nakladanie s odpadom v obci Brodské

Obec Brodské zabezpečuje zber komunálneho a separovaného odpadu prostredníctvom organizácii a firiem, ktoré sú na to určené a majú oprávnenie nakladať s takýmto odpadom.

Zmesový komunálny odpad
sa ukladá do plastových zberných nádob o objemoch 120l a 240l, ktoré sú umiestnené v domácnostiach. Zber zmesového komunálneho odpadu prebieha 2x do mesiaca podľa harmonogramu vývozov.
Separovaný zber odpadov je zber oddelených zložiek odpadov. Cieľom triedenia odpadu je dosiahnutie recyklácie alebo opätovného používania vytriedeného odpadu podľa jednotlivých druhov odpadu.
 
V obci Brodské sa separujú nasledovné zložky odpadu: papier, plast, sklo, použité jedlé oleje z domácností, elektroodpad z domácností, drobný stavebný odpad, konáre z orezávania stromov, použité batérie a akumulátory, opotrebované atramentové a laserové tonery (cartridge), pneumatiky.

Papier:
Zbiera sa do modrých vriec s logom zberovej spoločnosti (FCC Zohor). Zber prebieha 1x mesačne podľa harmonogramu vývozu.
Patria sem: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky.
Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Plast:
Zbiera sa do žltých vriec s logom zberovej spoločnosti (FCC Zohor). Zber prebieha 1x mesačne podľa harmonogramu vývozu.
Patria sem: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén (v malom množstve, väčšie množstvo treba odviezť na zberné miesto do kontajnera na objemný odpad), tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, tetrapakové obaly z džúsov a mlieka. Do plastu môžete dávať aj nápojové plechovky, konzervy, hliníkové časti obalov a alobal.
Nepatria sem: mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (z motorových olejov, farieb a pod..)
 
Sklo:
Zbiera sa do zelených kontajnerov umiestnených po obci a do kontajnera umiestneného na zbernom mieste.
Patria sem: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (treba umiestniť do kontajnera na zberné miesto), sklenené črepy a pod.
Nepatria sem: porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo, technické druhy skla.

Použité jedlé oleje z domácností:
Zbiera sa do plastových bandasiek, ktoré Vám budú vydané na obecnom úrade. Po naplnení treba bandasku odovzdať na zberné miesto, kde Vám bude následne vydaná prázdna bandaska na opätovné použitie. Olej musí byť čistý bez nečistôt (treba precediť).
 
Elektroodpad z domácností:
Môžete celoročne odovzdávať na zberné miesto. Drobné elektro ako napr. mobilné telefóny, kalkulačky, mp3 prehrávače, fotoaparáty atď. môžete odovzdať aj na obecnom úrade do BOXU na to určeného.
 
Drobný stavebný odpad:
Pod pojmom drobný stavebný odpad rozumieme stavebný odpad z drobných stavebných prác a úprav. Stavebný odpad musí byť vytriedený a zbavený nečistôt (drevo, sklo, stavebná oceľ, železo, plasty atď..). Drobný stavebný odpad sa zbiera na zbernom mieste v množstve 1m3 na osobu na rok.
Patria sem: drobná omietka, obklady, dlažby, obkladačky, v malom množstve tehly a betóny, umývadlá, WC.
Drobný stavebný odpad je spoplatnený sumou 0,033 €/kg. Poplatok sa vyberá priamo na zbernom mieste.

Použité batérie a akumulátory:
Môžete odovzdať na obecnom úrade do BOXU na to určeného. Autobatérie môžete odovzdať na zberné miesto.
 
Opotrebované atramentové a laserové tonery (cartridge):
Môžete odovzdať na obecnom úrade do BOXU na to určeného.
 
Pneumatiky:
Môžete odovzdať na zbernom mieste.
 
Objemný odpad:
Pod pojmom objemný odpad rozumieme odpad väčších rozmerov, ktorý nie je možný umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad.
Patria sem: napr.: nábytok, polystyrén, novodurové rúry, nádoby, okná bez sklenených výplní, atď..
Každý občan pri vývoze objemného nábytku je povinný ho rozobrať na menšie časti. V prípade vývozu gaučov, stoličiek, stolov je treba oddeliť železo, textil a molitanové výplne od drevenej konštrukcie a jednotlivé zložky odpadu následne vyseparovať.
Nepatria sem: zmesový komunálny odpad, nebezpečné látky (napr.: azbest, obaly z farieb a iných chemických produktov, atď..), žiarivky a výbojky, železo a zložky odpadu, ktoré sa separujú.
Každá právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba si môže objednať veľkoobjemový kontajner za úplatu. Bližšie informácie budú poskytnuté na Obecnom úrade v Brodskom.
 
Konáre z orezávania stromov:
Môžete odovzdať na zbernom mieste.
 
Zberné miesto:
Je zriadené v areály bývalých štátnych majetkov. Občan obce Brodské, ktorý je poplatníkom (platí poplatok za komunálny odpad) a má uhradené všetky záväzky voči obci, môže odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom mieste.
Prevádzková doba zberného miesta:

Letný čas:
Streda: 15:00 hod. – 18:00 hod.
Sobota: 10:00 hod. – 17:00 hod.
Zimný čas:
Streda: 13:00 hod. – 16:00 hod.
Sobota: 09:00 hod. – 16:00 hod.
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks