Zámer o prenájme obecného majetku

Zámer o prenájme obecného majetku
Uznesenie č.209/2018 – OZ v Brodskom schvaľuje:
a) zámer prenajať v zmysle §9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym prenájmom obecné nebytové priestory a to časť priestorov v prístavbe KD na prízemí v pravo od hlavného vchodu do prístavby. Ide o dve miestnosti vrátane kúpeľne s WC a chodby o celkovej výmere 46 m2.
Čítať ďalej...

Zámer o prenájme obecného majetku

Uznesenie č.209/2018 – OZ v Brodskom schvaľuje:
a) zámer prenajať v zmysle §9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym prenájmom obecné nebytové priestory a to časť priestorov v prístavbe KD na prízemí v pravo od hlavného vchodu do prístavby. Ide o dve miestnosti vrátane kúpeľne s WC a chodby o celkovej výmere 46 m2.
b) minimálna cena nájomného sa stanovuje na 15 €/m2/rok.
c) záujemca doručí svoju ponuku v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom:
„Priamy prenájom KD – neotvárať!“ do podateľne Obecného úradu v Brodskom
do 16.7.2018 do 12,00 hod.
Ponuka musí obsahovať
1) označenie záujemcu
2) podnikateľský zámer
3) cenovú ponuku nájomného v €/m2/rok
4) čestné vyhlásenie, že záujemca nie je osobou uvedenou v §9a ods.6
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
5) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
6) čestné vyhlásenie, že má vysporiadané všetky finančné vzťahy
s obcou Brodské a nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie
d) obec Brodské si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu,
odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne priamy prenájom zrušiť
e) bližšie informácie, prípadne obhliadku priestorov možno dohodnúť na OcÚ v
Brodskom
f) Výber nájomcu sa uskutoční na najbližšom zasadnutí OZ
 
Uznesenie č. 210/2018 – OZ v Brodskom schvaľuje:
a) zámer prenajať v zmysle §9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym prenájmom majetok obce Brodské – nehnuteľnosť – časť pozemku z parcely č. 557/1 – C-KN , LV 1041 v k.ú. Brodské vo výmere 15 m2 vhodného na umiestnenie predajného stánku.
b) minimálna cena nájomného sa stanovuje na 1 €/m2/mesiac.
c) záujemca doručí svoju ponuku v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom:
„Priamy prenájom pozemok – neotvárať!“ do podateľne Obecného úradu v
Brodskom do 16.7.2018 do 12,00 hod.
Ponuka musí obsahovať
1) označenie záujemcu
2) podnikateľský zámer
3) cenovú ponuku nájomného v €/m2/mesiac
4) čestné vyhlásenie, že záujemca nie je osobou uvedenou v §9a ods.6
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
5) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
6) čestné vyhlásenie, že má vysporiadané všetky finančné vzťahy
s obcou Brodské a nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie
d) obec Brodské si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu,
odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne priamy prenájom zrušiť
e) bližšie informácie, prípadne obhliadku pozemku možno dohodnúť na OcÚ v
Brodskom
f) Výber nájomcu sa uskutoční na najbližšom zasadnutí OZ