Obecný úrad oznamuje

že sa vyberajú poplatky za daň z nehnuteľnosti, psa, popolnice a stočné.