Preskočiť na obsah

Duplikáty matričných dokladov

kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2,
908 85 BrodskéIng.
Erika Rajčáková, tel.č.: 034/3215015
e-mail: erikarajcakova@brodske.sk 

Potrebné doklady: 

• Duplikáty matričných dokladov /rodný list, sobášny list, úmrtný list/ môže vybaviť:
• Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

Správny poplatok za vyhotovenie duplikátov: 5 €