Oznámenie začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia podľa § 36 ods. 4 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), stavba: „Čerpacia stanica LCNG D2 odpočívadlo Brodské vpravo“

Zverejnené
16. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2022 − 30. marca 2022
Kategória

Prílohy