Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním o umiestnenie stavby, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Zverejnené
28. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. septembra 2022 − 12. októbra 2022
Kategória

Prílohy