Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania – „TT21170-SA_OKS_Brodské SNP, VNK, TS, NNK“

Zverejnené
17. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. mája 2022 − 31. mája 2022
Kategória

Prílohy