Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania: „Čerpacia stanica LCNG D2 odpočívadlo Brodské vpravo – SO 04 Komunikácie a spevnené plochy“

Zverejnené
16. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. septembra 2022 − 28. septembra 2022
Kategória

Prílohy