Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Zverejnené
25. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. augusta 2022 − 8. septembra 2022
Kategória

Prílohy