Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Kategória

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021 je 30,96 %.
Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho a objemného odpadu na skládku odpadov od 1.3.2022 do 28.2.2023 je 22 €.

Zverejnené 25. februára 2022.
Bez úpravy .