Preskočiť na obsah

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 28.9.2021.

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že 30.9.2021 o 18:00 hod. sa uskutoční 14. Zasadnutie OZ v Kultúrnom dome

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za predpísaných hygienických opatrení

Návrh Programu:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Schválenie dotácii
  5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
  6. Schválenie prenájmu bytu
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

Anna Krídlová, starostka obce