Preskočiť na obsah

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 16.4.2024.

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že dňa 18.4.2024 o 18:00 hod. sa uskutoční na obecnom úrade 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Návrh Programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie VZN č. 126/2024 o určovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Brodské
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2023   
 6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2023
 7. Schválenie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu a jeho použitie
 8. Schválenie dotácií
 9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2024
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Ing. Vladimír Kocúr, starosta obce