Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.10.2022 o 18:00 hod.

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že 6.10.2022 o 18:00 hod. sa uskutoční

20. zasadnutie OZ v Kultúrnom dome

Návrh Programu:

1.      Otvorenie

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brodské

5.      Dotácie

6.      Rozpočtové opatrenie č.3/2022

7.      Predaj pozemkov v lokalite Padielky

8.      Rôzne

9.      Diskusia

10.    Záver

                                                                                              Anna Krídlová

                                                                                              starostka obce

Zverejnené 5. októbra 2022.
Bez úpravy .