Preskočiť na obsah

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 20.2.2024.

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že dňa 22.2.2023 o 18:00 hod. sa uskutoční na obecnom úrade 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Návrh Programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023
 5. Správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku obce za rok 2023
 6. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie predaja pozemku na základe výsledkov OVS č. 6/2023
 8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2024
 9. Vyhlásenie OVS č. 07
 10. Schválenie nájomnej zmluvy
 11. Schválenie zámeru prenajať pozemok
 12. Schválenie vstupu do občianskeho združenia
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver                                                                                  

Ing. Vladimír Kocúr, starosta obce