Preskočiť na obsah

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 13.6.2023.

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že 15.06.202318:00 hod. sa uskutoční v kultúrnom dome 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Návrh Programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadania
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Určenie platu starostu
 6. Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. Polrok 2023
 7. Rozpočtové opatrenie č. 03/2023
 8. Schválenie dotácii
 9.  Kúpa pozemku
 10.  Kúpa sociálnej budovy
 11.  Rôzne
 12.  Diskusia
 13.  Záver

Ing. Vladimír Kocúr, starosta obce