Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že 28.4.2022 o 18:00 hod. sa uskutoční

18. Zasadnutie OZ v Kultúrnom dome

Návrh Programu:

1.       Otvorenie

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.       Voľba  návrhovej komisie

4.       Stanovisko HK obce k záverečnému účtu za rok 2021

5.       Záverečný  účet obce Brodské za rok  2021

6.       Správa nezávislého auditora

7.      Schválenie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu

8.      Schválenie použitia rezervného fondu

9.      Výročná správa domova seniorov Brodské

10.     Schválenie dotácií

11.     Rozpočtové opatrenie č.1

12.     Schválenie bytu

13.     Predaj pozemkov na lokalite Padielky

14.     Vyhlásenie súťaže na predaj pozemkov v lokalite Padielky

15.     Rôzne

16.     Diskusia

17.     Záver

 Anna Krídlová, starostka obce

Zverejnené 26. apríla 2022.
Bez úpravy .