Zasadnutie obecného zastupiteľstva

17.5.2023 zverejnil/a brodske_obec.

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že 18.5.2023 o 18:00 hod. sa uskutoční
4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade

Návrh Programu:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadania
  4. Voľba návrhovej komisie
  5. Schválenie zabezpečenia spolufinancovania projektu
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

    Ing. Vladimír Kocúr, starosta obce