Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.6.2022

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že 16.6.2022 o 18:00 hod. sa uskutoční

18. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome

Návrh Programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. Polrok 2022
 5. Predaj pozemkov v lokalite Padielky
 6. Schválenie dotácie z rozpočtu obce Brodské
 7. Rozpočtové opatrenie č.2/2022
 8. Schválenie  volebných obvodov na komunálne voľby
 9. Schválenie počtu poslancov na ďalšie funkčné obdobie
 10. Schválenie úväzku starostu na ďalšie funkčné obdobie
 11. Schválenie nájmu bytu
 12. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na pozemky v lokalite Padielky
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

                                   Anna Krídlová, starostka obce

Zverejnené 14. júna 2022.
Upravené 15. júna 2022.